Om du har synpunkter eller någon fråga ta gärna kontakt medKinnekulle Nöt

Länkar

Styrelse F-lista

 

 

Owe Nättorp Ordf

Mats Carlqvist Kassör

Martin Karlsson ledamot

Anders Karén ledamot

Mikael Larsson ledamot

 

Föredragningslista 

 

1                                        Årsmötet öppnas

2                                        Val av ordförande för mötet

3                                        Val av protokollförare

4                                        Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5                                        Fastställande av röstlängd

6                                        Fastställande av föredragningslista

7                                        Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning

8                                        Styrelsens förvaltningsberättelse

9                                        Revisorernas berättelse

10                                    Beslut om ansvarsfrihet för styrelse

11                                    Arvoden och reseersättningar

12                                    Fastställande av medlemsavgift

13                                    Fastställande av verksamhetsplan

14                                    Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

15                                    Val av styrelseledamöter

16                                    Val av ordförande

17                                    Val av revisorer och revisorsersättare

18                                    Val av valberedning

19                                    Övriga ärenden

Avslutning


OBS! Föreningen tar inget ansvar för handeln mellan parterna. Utan är endast hjälp till att få kontakt med varandra.
Vidare reserveras för att uppgifter på websidan kan vara felaktiga eller inaktuella på grund av att sidan inte uppdateras i tid.